%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86

انتشار تبلیغ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار، یراق و تجهیزات وابسته در نشریه ماهان