فراخوان مشارکت در نمایشگاه ابزار-تهران

اطلاع رسانی در روزنامه های کثیر انتشار (همشهری)

فراخوان مشارکت در نمایشگاه ابزار-تهرانانتشار فراخوان مشارکت درا اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار، یراق و تجهیزات وابسته

ایران- تهران

۱۰ تا ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۵