حضور شرکت مبادلات نوین در نمایشگاه صنعت مشهد، آبان ۹۵